SKS Kalite Yönetim Birimi

KALİTE NEDİR?

Kalite; değer olarak ürünün teknik özelliklerine uyması olarak, ihtiyaçlara uygunluk olarak, kullanıma uygunluk olarak tanımlanmıştır. Kalite hangi ürün veya hizmet için kullanılıyorsa, onun ne olduğunu ifade etmeye yöneliktir. Oysa günümüzde kalite, daha çok üstünlüğü ve iyi oluşu ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle kalite, kişisel değerleri içermektedir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kalite yönetim birimi ve diğer bölüm kalite sorumluları yapılan çalışmalarla, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ‘Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Seti(SKS)’ ve ‘Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’ kapsamında, sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve hakkaniyetli sürdürülmesini ve  hasta güvenliğini, hasta/çalışan memnuniyetini arttırmayı hedefleyen faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamaktadırlar.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREVLERİ

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek ve yürütülen çalışmaların istatistiki olarak analizlerini değerlendirmek,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek,
 • SKS çerçevesinde dokümanların düzenlenmesini, revizyonlarını sağlamak,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmaktır.

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARININ GÖREVLERİ

 • Bölümleriyle ilgili SKS’ yi uygulamak, uygulamalar hakkında Kalite Yönetim Birimi’ ne bilgi vermek,
 • Bölümüne gönderilen SKS yazılı düzenlemelerinin, bütün bölüm çalışanlarına ulaştırılmasını sağlamak,
 • Yazılı düzenlemelerin uygun ortamlarda (elektronik ortam veya dosya, klasör vb.) bölüm çalışanlarının ulaşabileceği şekilde saklanmasını sağlamak,
 • Üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile birlikte SKS kapsamında bölüm hedeflerini belirlemek,
 • Bölüm hedeflerine ilişkin analiz yaparak Kalite Yönetim Birimine rapor vermek,
 • Bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmek,
 • SKS çalışmaları hakkında bölüm çalışanlarına bilgi vermek,
 • Bölümünde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını bizzat denetlemek,
 • SKS kapsamındaki raporlama ve bildirimlerin (Güvenlik Raporlama Sistemi, kalite indikatörleri bildirimleri vb.) düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 • SKS öz değerlendirmelerinde Kalite Yönetim Birimi ile birlikte hareket etmek,
 • Hasta memnuniyet anketleri ve çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Biriminde kullanılan dokümanların ve dış kaynaklı dokümanların takibini sağlamak,
 • Hastane yönetimi ile hedefler ve öz değerlendirme sonuçlarının tartışılacağı, değerlendirme toplantısına katılmak.

KOMİTE FAALİYET DÖNGÜSÜ

Görev alanlarıyla ilgili faaliyetler Kalite Yönetim Birimi tarafından komiteye iletildikten sonra komiteler, görev alanına giren faaliyetlerle ilgili bir plan hazırlar ve plan doğrultusunda faaliyetlerini yürütürler. Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla belirli aralıklarla toplantılar düzenleyerek gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatabilirler, olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili belgeleri Kalite Yönetim Birimine gönderirler.